Stanowisko Zarządu KPPP w sprawie Trialu o Puchar Lotniska

STANOWISKO ZARZĄDU KPPP W SPRAWIE TRIALU O PUCHAR LOTNISKA

Zarząd Klubu Pracujących Psów Pasterskich informuje, że Trial o Puchar Lotniska w Lesznie nie był organizowany we współpracy oraz pod patronatem Klubu.
Jednocześnie Zarząd przypomina, że organizacja i przebieg zawodów pasterskich powinna się odbywać z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt w nim uczestniczących, zarówno owiec jak i psów.
Osoby organizujące zawody pasterskie zawsze mogą skorzystać z doświadczenia innych Członków klubu w organizacji tego rodzaju wydarzeń.

Zmiana składu Zarządu KPPP

ZMIANA SKŁADU ZARZĄDU KPPP

Informujemy o rezygnacji Pani Marie de Doliwa Zielińskiej z funkcji Członka Zarządu. Była to jej osobista decyzja. W toku prac Zarządu pojawiły się pomiędzy Panią Marie de Doliwa Zielińską a pozostałymi Członkami Zarządu różnice zdań dotyczące sposobu funkcjonowania Klubu, które uniemożliwiały dalszą owocną współpracę.

Aktualnie Zarząd KPPP zgodnie z §18 pkt. 5 Statutu KPPP, który mówi o tym, że „w przypadku gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, Zarząd będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie członka w drodze uchwały Zarządu.” Zarząd jest w trakcie procedowania ww. zapisu.

Podsumowanie działań Zarządu KPPP od 19.06.2021

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZARZĄDU KPPP OD 19.06.2021

Działania jakie podjął zarząd KPPP od momentu wybrania tj.: od dnia 19.06.2021 na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w Chróścinie.
1. podjęliśmy działania zmierzające do wysłania reprezentacji Polski na zawody Continental 2021 w Holandii,
2. skompletowaliśmy i wysłaliśmy dokumentację do sądu w celu uaktualnienia danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
3. przystąpiliśmy do organizacji zawodów kwalifikacyjnych na Continental 2022 we Francji:
a) pierwsze zawody odbędą się na Pomorzu w dniach 9-10 października na terenie Sheep in a Tricity Landscape Park
b) drugie zawody odbędą się w Chróścinie Opolskiej na terenie Śląski Folwark w dniach 23-24 października
W związku z powyższymi działaniami zarząd w trakcie zebrań, przy obecności wszystkich członków podjął jednogłośnie dwie uchwały:
„KLUB PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH Uchwała nr 1/2021z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie: pokrywania udokumentowanych kosztów związanych z noclegiem, podróżą sędziego zawodów kwalifikacyjnych na zawody międzynarodowe
Zarząd KLUBU PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH (dalej: Klub), postanawia, co następuje:
§ 1
1. Klub będzie pokrywał udokumentowane koszty związane z noclegiem i podróżą sędziego zawodów kwalifikacyjnych na zawody międzynarodowe, organizowanych przez Członka Klubu.
2. Wskazane w ust. 1 koszty pokrywane będą na podstawie dokumentów przedstawionych przez sędziego lub organizatora zawodów kwalifikacyjnych.
3. Poniesione koszty powinny zostać udokumentowane poprzez: faktury VAT za noclegi, bilety lotnicze, bilety na pociąg, paragony fiskalne lub faktury VAT za przejazd taksówkami.
4. Pokrycie kosztów może nastąpić poprzez:
a) zapłatę faktury bezpośrednio do dostawcy usługi,
b) refundację kosztów poniesionych bezpośrednio przez sędziego lub organizatora zawodów kwalifikacyjnych na wskazane przez niego konto bankowe.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2021 r. i dotyczy zawodów kwalifikacyjnych organizowanych po tym terminie
Zarząd Klubu Pracujących Psów Pasterskich”
oraz:
„KLUB PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH Uchwała nr 2/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie: podstawowych zasad dotyczących przeprowadzania zawodów kwalifikacyjnych na zawody międzynarodowe
Zarząd KLUBU PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH (dalej: Klub), postanawia, co następuje:
§ 1
1. Do zawodów klasyfikacyjnych jeden przewodnik może zgłosić maksymalnie trzy psy.
2. W zawodach klasyfikacyjnych nie będzie obowiązywał limit uczestników.
3. Przewodnicy biorący udział w kwalifikacjach nie mogą trenować na polu i owcach, na których będą przeprowadzane zawody po udostępnieniu przez organizatora formularza zgłoszeniowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2021 r. i dotyczy zawodów kwalifikacyjnych organizowanych po tym terminie.
Zarząd Klubu Pracujących Psów Pasterskich”