Punkty rankingowe na Continental 2021

PUNKTY RANKINGOWE CONTINENTAL 2021

 

Zapraszamy do zapoznania się z łączną punktacją na Continental 2021.

Najlepsze drużyny będą reprezentować nasz kraj na największych zawodach pasterskich w Europie, które odbędą się w dniach 11-15 sierpnia w Holandii. 

Tabele z punktacją można zobaczyć TUTAJ

Ważne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 19.06.2021r.

Poniżej ważne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 19.06.2021r. o godz. 17:30. W razie braku kworum zebranie odbędzie się 19.06.2021r. o godz. 18:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu Pracującego Psa Pasterskiego.
2. Wybór prezydium obrad: przewodniczącego i sekretarza.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad – kworum.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybory.
7. Ogłoszenie wyników.
8. Ukonstytuowanie zarządu.
9. Zakończenie zgromadzenia.


Wybory przeprowadzone zostaną w dwóch etapach.

W I etapie można oddać maksymalnie 5 głosów (po 1 głosie na jedną osobę) spośród wszystkich członków klubu przez postawienie krzyżyka przy nazwisku.
Po zakończeniu I etapu głosy zostaną podliczone i wyłonionych zostanie 10 osób z największą ilością zebranych głosów, które przejdą do kolejnego etapu głosowania.

W II etapie kandydaci muszą wyrazić zgodę na udział w wyborach. W II etapie, analogicznie jak w I etapie, można oddać maksymalnie 5 głosów (po 1 głosie na jedną osobę) przez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata jednego z 10. Wyborcy dysponujący pełnomocnictwami otrzymają osobne karty do głosowania dla uprawnionych członków, których reprezentują, po stwierdzeniu ważności pełnomocnictwa.

Członkowie komisji rewizyjnej i komisji rekrutacyjnej nie mogą kandydować do zarządu klubu.

Pozdrawiamy,
Komisja rewizyjna w składzie:
Danuta Kopczyk
Barbara Dungiel
Agata Zielińska

Zawiadomienie od Komisji Rewizyjnej KPPP dotyczące Walnego Zebrania Członków

Do Komisji Rewizyjnej w dniu 06.06.2021r. w Bednarach został zgłoszony fakt o popełnieniu błędów formalnych podczas głosowania do Zarządu Klubu Pracującego Psa Pasterskiego w dniu 5 czerwca 2021 r.
W związku z tym Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu kart do głosowania oraz kart zliczających, podjęła decyzję o powtórzeniu wyborów do Zarządu KPPP.
Komisja Rewizyjna w składzie: Danuta Kopczyk, Barbara Dungiel, Agata Zielińska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Klubu KPPP (Pkt. 6, paragraf 21 statutu KPPP) w celu przeprowadzenia powtórnych wyborów, na dzień 19 czerwca 2021 r. w Chróścinie po zawodach kwalifikacyjnych na Continental 2021 na godzinę 17.30.
W razie braku kworum zebranie zwołuje na 19 czerwca 2021 r. na godzinę 18.00.
Wybory będą przeprowadzone na tych samych zasadach jak wybory z dnia 5 czerwca 2021r.
W wyborach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie, którzy uiścili składkę członkowską za rok 2021.

Komisja Rewizyjna
Danuta Kopczyk
Barbara Dungiel

Agata Zielińska